Çarşamba

20°C | 7°C
Perşembe

22°C | 7°C
Cuma

23°C | 7°C
İletişim Merkezi

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR Haberler

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlçemiz Devlet Mahallesi, Atatürk Caddesinde   bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 109 m2’lik, 68-A        1 Adet Dükkan (işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

Kiralaya verilecek olan işyerinin mahalle, cadde, nitelik, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

Kiralama ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;

           -Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu.

           -Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.

           -Tebligat adresini gösterir belge.

           -Nüfus Cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi.

           -Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

           -Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

           -Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı

            -Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

 

   İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 50.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

 

 Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin İhale gün ve saatinden  önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR.

 

 

KİRALANACAK DÜKKÂNIN

 

                                                                                          Kiralama               Aylık                 %3 Geçici 

 Mahallesi              Cadde/Sokağı            Niteliği      Süresi           Muhammen Bed.     Teminat              İhale Tar.ve Saati

 

  Devlet   Mah.      Atatürk Cad. 109 M2  68-A İşyeri    3 Yıl             2.650,00- TL          2.862,00 -TL     12.02.2019 -14.00

 

Rota Dizayn