Salı

28°C | 16°C
Çarşamba

31°C | 17°C
Perşembe

33°C | 18°C
İletişim Merkezi

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Evren Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve tapuda 159 Ada 13 No lu parselde, bulunan 4/A ve 7/A Kapı nolu dükkanlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre, Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İhale i

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Evren Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve tapuda 159 Ada 13 No lu parselde, bulunan 4/A ve 7/A Kapı nolu dükkanlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre, Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İhale i

İhale Konusu Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Evren Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve tapuda 159 Ada 13 No lu parselde, bulunan 4/A ve 7/A Kapı nolu dükkanlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre, Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İhale i
İhale Tarihi 08 Temmuz 2017 00:00
İhale Kayıt No
İhale Türü Hizmet Alımı
Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlanmadı

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Evren Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve tapuda 159 Ada 13 No lu parselde, bulunan 4/A ve 7/A Kapı nolu dükkanlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre, Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İhale ile peşin bedelle satılacaktır.
1-    Dükkanların m2’si, muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminat ve ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.
2-    İhaleler aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-    İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00-TL. Bedelle satın alınabilir.
4-    Bu taşınmaz 04.04.2007 tarih ve 26483 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5615 sayılı kanunun 13. maddesi kapsamında olduğundan KDV’den muaf olup, KDV ödenmeyecektir. 
5-    İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;
-Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna uygun teyitli teminat mektubu.
-Kanuni ikametgahlarını gösterir belge.
-Tebligat adresini gösterir belge. 
-Şartnamenin satın alındığına dair makbuz.
-Nüfus cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
-Vekaleten gireceklerden noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
-Bağlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası kaydı.
-Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini,
İhale gün ve saatinden 1 saat önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR.
SATILACAK DÜKKANLARIN
%3 Geçici 
Ada: Parsel: Kapı no : Alanı m2: 
159 13 4/A 39 M2 Dükkan 7.150,00-TL 278.850,00-TL 8.365,50 -TL 16.03.2016- 14.00
159 13 7/A 34 M2 Dükkan 7.150,00-TL 243.100,00-TL 7.293,00 -TL 16.03.2016- 15.00
Niteliği : m2 Bedeli: İhale Bedeli : Teminat : İhale Tar .ve Saati:

KATEGORİDEKİ DİĞER İLANLAR
 • 08 Temmuz

  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Evren Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve tapuda 159 Ada 13 No lu parselde, bulunan 4/A ve 7/A Kapı nolu dükkanlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre, Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İhale i

  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Evren Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve tapuda 159 Ada 13 No lu parselde, bulunan 4/A ve 7/A Kapı nolu dükkanlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre, Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İhale i
  İhale Konusu Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Evren Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve tapuda 159 Ada 13 No lu parselde, bulunan 4/A ve 7/A Kapı nolu dükkanlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre, Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İhale i
  İhale Tarihi 08 Temmuz 2017 00:00
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Hizmet Alımı
  İHALE DETAYI
Rota Dizayn