İHALE İLANI

İhale Tarihi: 30 Mart 2020 14:00
İhale No: 1

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Devlet Mahallesi, Ziraat Bahçe Sokakta bulunan Atatürk Parkının 2 yıl müddetle sezonluk olarak,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile kiraya verilecektir.

 

  1. Kiraya verilecek olan parkın, nitelik, kiralama süresi, muammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  2. Kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3. İhalelere katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;

           -Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu,

     -Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge,

           -Tebligat adresini gösterir belge,

           -Nüfus Cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi,

           -Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

           -Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri,

           -Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı,    

           -Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

  1.    İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 50.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
  2. Kiralama ihalelerine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

7-klilerin İhale saatine kadar yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

KİRALANACAK ATATÜRK PARKININ                                                                                                                                           

Mahallesi     Cadde/Sokağı       Niteliği      Süresi       Muammen Bed.  %3Geçici Teminat      İhale Tar.ve Saati    Kiralama Yıllık           

         Devlet Mah. Ziraat Bahçe Sok.  Park         2 Yıl         12.000,00-TL          720,00 -TL           30.03.2020- 14:00                                                                                                                                                                                                                       

 

 

      

 

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.