VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN NAMIK KEMAL MAHALLESİ, ÇINAR ÇEŞME SOKAKTA AÇILACAK TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞTIRILACAK TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞI İHALE İLANI

İhale Tarihi: 07 Eylül 2021 08:47
İhale No: 1

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

NAMIK KEMAL MAHALLESİ, ÇINAR ÇEŞME SOKAKTA AÇILACAK TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞTIRILACAK TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞI İHALE İLANI

 

 1. Belediyemize ait 39 T 0701- 39 T 0702 sayılı Ticari Taksi Plaka satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile satışı yapılacaktır.

 

 1. Satışı yapılacak olan plakaların, muammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Satış ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

 1.    İhalelere katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;
 1. Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu,
 2. Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge,
 3. Tebligat adresini gösterir belge,
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 5. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri,
 7. Vekaleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri,
 8. Sürücü Belgesi Fotokopisi (En az B Sınıfı ehliyet şartı aranır.)
 9. Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

 

 1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00- TL bedel karşılığında satın alınabilir.

 

 1. T Plaka satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğini kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dahil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamını Belediyemiz veznesine yatıracaklardır.

 

 1. İhaleye katılacaklar satışı yapılacak T plakalar  için ayrı ayrı teklif vermeleri gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanların geçici teminatları iade edilir.

 

 1. İhaleye ait KDV, Vergi, Resim ve Harçlar vb. tüm giderler alıcıya aittir.

 

 1. Satış ihalelerine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

 

 1. İhaleye katılarak Ticari Taksi Plakasını satın alan kişi 2 ay içerisinde durakta taksici esnafı olarak ticarete başlamak zorundadır.

 

 1. İsteklilerin İhale saatine kadar 4. Madde de yazılı istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

SATILACAK TİCARİ TAKSİ PLAKALARI

 

                                                                                                                       %3 Geçici 

Tic. Taksi Plaka No:      Niteliği                  Muammen Bed.                               Teminat              İhale Tar.ve Saati

    39 T 0701                Tic.Taksi Plaka      127.000,00-TL + KDV(%18)       3.810,00 -TL      07.09.2021 14:00  

    39 T 0702                Tic.Taksi Plaka      127.000,00-TL + KDV(%18)       3.810,00 -TL      07.09.2021 15:00 

   

 

İhale Yeri:  Vize Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu.

     

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.